WAKANA IKEDA

發展 「001」

2013.05.xx
發展
「001」
カセットテープ
Sound Emphasizing Stillness Records SES-01
http://soundemphasizingstillness.tumblr.com